О Генералном секретаријату

Генерални секретаријат Владе Републике Србије је општа служба Владе задужена за стручне и друге послове за потребе Владе и радних тела Владе.

Генерални секретаријат Владе води Генерални секретар.

Генерални секретар је функционер кога поставља и разрешава Влада, на предлог председника Владе при вођењу Генералног секретаријата има иста овлашћења као министар при вођењу министарства.

Рад Генералног секретаријата заснива се на Закону о Влади, Закону о државној управи, Пословнику Владе, закључцима и другим актима Владе, на обавезним упутствима које председник Владе даје Генералном секретару Владе и на директивама Генералног секретара.

Питања значајна за рад Генералног секретаријата Владе, Кабинета председника Владе и Кабинета потпредседника Владе, као и питања значајна за рад других служби Владе, које Влада оснива уредбом ради обављања стручних и техничких послова за потребе Владе или за потребе које су заједничке министарствима и посебним организацијама, уређују се Законом о Влади, Пословником Владе и Уредбама.

Уредбом о Генералном секретаријату Владе прописано је да Генерални секретаријат обавља следеће послове:

1) припрема акте којима Влада надзире, усмерава и усклађује рад министарстава и посебних организација и стара се о њиховом извршавању;

2) стара се о извршавању аката Владе којима она налаже обавезе министарствима и посебним организацијама;

3) ако министарства и посебне организације не донесу пропис у року који је одређен законом или општим актом Владе, обавештава Владу о томе и предлаже јој рокове у којима они треба да донесу пропис, а предлаже и рокове за доношење прописа ако нису одређени законом или општим актом Владе;

4) стара се о извршавању обавеза Владе према Народној скупштини;

5) обезбеђује учествовање Владе и њених представника у раду Народне скупштине, сарадњу с председником Републике, другим органима и организацијама, другим државама и међународним организацијама;

6) обрађује материјале за седнице Владе и радних тела Владе;

7) припрема и прати седнице Владе и њених радних тела и друге седнице у Влади;

8) стара се о коришћењу средстава којима располаже Влада;

9) припрема акте којима Генерални секретар остварује овлашћења према директорима служби Владе који су му одговорни и стара се о њиховом извршавању.

Генерални секретаријат обавља и друге послове за потребе Владе, њених радних тела и Генералног секретара.

Поред наведеног Генерални секретаријат обавља следеће послове за кабинете председника и потпредседника Владе: за кабинете председника Владе и потпредседника Владе послове везане за остваривање права и дужности по основу рада, опште правне, материјално-финансијске и рачуноводствене послове; стара о административним, информатичким и пратећим помоћно-техничким пословима за потребе Кабинета председника Владе и Кабинета потпредседника Владе.