Одељење за опште послове

У Одељењу за опште послове обављају се послови који се односе на: послове слободног приступа информацијама од јавног значаја и заштите података о личности, и припрему извештаја за повереника; послове за Информатор о раду Генералног секретаријата; студијско-аналитичке, стручно-оперативне, документационе и канцеларијске послове везане за поступање по представкама, притужбама, молбама, информацијама, предлозима и слично, и за непосредан пријем подносилаца  представки, притужби, молби, информација и предлога, као и послови њихове обраде којима се подносиоци обраћају Влади, председнику и потпредседнику Владе и Генералном секретару; прикупљање података, обавештења, информација и мишљења о поднетим актима; припрему анализа, информација и других материјала о проблемима и појавама на које се указује у поднесцима, као и припрему предлога мера за решавање; припрему предлога одговора подносиоцима, као и предлога државним и другим органима у вези са поднесцима; праћење реализације поступања по поднетим поднесцима и предлагање мера у случају непоступања; припрему извештаја о раду и о реализацији поступања; канцеларијске, административне и техничке послове за потребе Одељења; пријем и евидентирање предмета Одељења; заказивање састанака и распоред састанака, послови стенографисања седница Владе и радних тела Владе, израде, достављања стенографских белешки, вођења потребних евиденција; старање о административним, информатичким и пратећим помоћно-техничким пословима за потребе кабинета председника и потпредседника Владе; послови у вези коришћења средстава и евиденције покретне и непокретне имовине којима располаже Влада; документационе и административне послове везане за попис имовине и опреме у Влади; обезбеђивање опреме и материјала за рад Генералног секретаријата, Кабинета председника и кабинета потпредседника Владе и други послови из делокруга Одељења.

 

У саставу Одељења за опште послове образују се уже унутрашње јединице:

  •  Одсек за опште послове;
  •  Група за стенографске послове.