Одељење за правне послове и људске ресурсе

У Одељењу за правне послове и људске ресурсе обављају се послови који се односе на: остваривање права и обавеза из радног односа чланова Владе, државних службеника и ангажованих лица у Генералном секретаријату и кабинетима председника и потпредседника Владе; припрему и израду општих и појединачних правних аката, као и уговора које закључује Генерални секретар; израду месечних извештаја у вези са структуром и бројем државних службеника и ангажованих лица за Централну кадровску евиденцију; ажурирање података у вези са државним службеницима и ангажованим лицима у Генералном секретаријату Владе, кабинетима председника и потпредседника Владе за Регистар запослених; припрему и реализацију политике управљања људским ресурсима; планирање кадрова, припрему и израду нацрта и анализу испуњености кадровског плана; регрутовање, селекцију, избор и пријем кадрова; обуку, вредновање радне успешности и напредовање државних службеника; праћење потреба развоја државних службеника и израду анализе планова и програма из те области; праћење стања и примене закона и других прописа из области државне управе и радних односа у државним органима; припрему смерница и упутстава у области управљања људским ресурсима; документационо-канцеларијске послове везане за област радних односа; стручно-административне послове за Конкурсну комисију; праћење и контролу примене мера за безбедност и здравље на раду; припремање и израду докумената и евиденција из области одбране и други послови из делокруга Одељења.

 

У саставу Одељења за правне послове и људске ресурсе образују се уже унутрашње јединице:

  • Група за правне послове из области радних односа;
  • Група за људске ресурсе и развој кадрова.