Одељење за финансијско-материјалне послове

У Одељењу за финансијско-материјалне послове обављају се послови који се односе на: припрему финансијског плана и завршног рачуна, као и других финансијских докумената Владе и Генералног секретаријата, Кабинета председника, Кабинете потпредседника Владе, Кабинет министра без портфеља и Републички секретаријат за законодавство; праћење расхода Владе и Генералног секретаријата, Кабинета председника, Кабинете потпредседника Владе, Кабинет министра без портфеља, Републички секретаријат за законодавство; евидентирање, обрада и припрема документације свих трошкова и рачуна; стручно-оперативни послови везани за материјалне трошкове,  послове ликвидатуре, личних и материјалних расхода; вођење Главне књиге и интерне рачуноводствене контроле; припрему и израду плана јавних набавки; организовање и спровођење поступака јавних набавки и јавних набавки мале вредности; вођење евиденција о јавним набавкама и јавним набавкама мале вредности и други послови из делокруга Одељења.

 

У саставу Одељења за финансијско-материјалне послове образују се уже унутрашње јединице:

  •   Група за финансијске послове;
  •   Група за  књиговодствене послове.