Сектор за планирање, надзор, координацију политика и послове у вези са процесом интеграције у Европску унију

У Сектору за планирање, надзор, координацију политика и послове у вези са процесом интеграције у Европску унију обављају се послови који се односе на: припрему инструкција, координацију припреме и обједињавања материјала у вези са израдом годишњег плана рада Владе и годишњег извештаја о раду Владе; пружање стручне помоћи при припреми годишњих оперативних планова и стратешких докумената министарстава и посебних организација; давање препорука, у сарадњи са надлежним органима, о усклађености буџетских планова са усвојеним стратешким документима и плановима, о усклађености стратешких докумената и планова министарстава и посебних организација са плановима и приоритетима из области европских интеграција; припрему инструкција и информативних материјала намењених министарствима и посебним организацијама о стандардима који се морају поштовати при изради стратешких докумената; развијање стандарда и методологија за спровођење процеса стратешког планирања Владе и за спровођење процеса оперативног планирања и његовог повезивања са процесом припреме буџета; припремање предлога аката којима се усклађује, усмерава и надзире рад министарстава и посебних организација; координацију и припремање предлога аката у поступку поништавања или укидања прописа и других општих аката министарстава или посебних организација, који су у супротности са законом или прописом Владе и у случају када Влада доноси пропис из делокруга министарства или посебне организације; вођење евиденције о роковима у којима су, према закону или општем акту Владе, министарства и посебне организације дужни да доносе извршне прописе, координацију и припремање предлога аката у вези са роковима за доношење прописа, када они нису одређени законом или општим актом Владе; праћење реализације плана рада Владе; праћење и извештавање о реализацији општих и специфичних циљева садржаних у годишњим оперативним плановима министарстава и посебних организација који се припремају упоредо са израдом годишњег буџета; учествовање у праћењу реализације стратешких докумената; праћење, надзор и усклађивање реализације закључака Владе и припрему аката којима Генерални секретар остварује овлашћења према директорима служби који су му одговорни и старање о њиховом извршавању; обезбеђивање да извештаји које министарства,  посебне организације и службе Владе достављају Генералном секретару и Влади испуњавају прописане стандарде и инструкције; припрему инструкција и информативних материјала, намењених министарствима и посебним организацијама, о стандардима који се морају поштовати у процесу извештавања Владе;  учешће у разматрању образложења, које прати нацрт закона или другог акта које министарства и посебне организације достављају Влади на усвајање, у смислу садржинске усклађености са усвојеним политикама и приоритетима Владе; указивање Генералном секретару о неусклађености образложења акта са усвојеним политикама и приоритетима Владе; организовање састанака ради посредовања око усаглашавања мишљења предлагача и другог министарства или посебне организације која има коментар на садржај образложења које прати нацрт закона или другог акта; припрему информативних материјала за председника Владе и чланове Владе о квалитету образложења, односно резултатима састанка поводом усклађивања мишљења; припрему инструкција и информативних материјала намењених министарствима и посебним организацијама о стандардима који се морају поштовати при подношењу образложења и стратешких докумената Влади; израду стандарда и методологија за потребе рада Владе; припрему методологије, анализа и препорука за годишњи процес дефинисања стратешких приоритета; прикупљање, обраду и обједињавање материјала у вези са припремом предлога листе средњерочних и краткорочних стратешких приоритета коју Влада доноси; праћење примене аката Владе и анализа ефеката; праћење и учешће у јавној расправи у погледу заступљености усвојене политике и приоритета Владе; израду анализа, припрему, имплементацију и представљање развојних пројеката у области европских интеграција; праћење и познавање прописа Европске уније и усклађивање рада Генералног секретаријата са прописима Европске уније и процесом европских интеграција; представљање Генералног секретаријата у радним групама и телима који се баве европским интеграцијама и други послови из делокруга Сектора.

У Сектору за планирање, надзор, координацију политика и послове у вези са процесом интеграције у Европску унију образују се уже унутрашње јединице:

  •    Одељење за послове планирања, праћења и надзора;
  •    Група за послове координације, анализу политика и послове у вези са процесом интеграције у Европску унију.