Сектор за припрему и обраду седница Владе и радних тела Владе

У Сектору за припрему и обраду седница Владе и радних тела Владе обављају се послови који се односе на: сазивање, припрему и одржавање седница Владе, седница радних тела Владе и седница повремених радних тела Владе за које стручне послове обавља Генерални секретаријат; оцену и утврђивање садржинске и формалне усклађености и подобности материјала који су достављени за разматрање на седници Владе; припрему предлога аката које Генерални секретар предлаже за разматрање на седници Владе; припремање мишљења о материјалима за разматрање на седници Владе на захтев овлашћених предлагача; пословничку обраду материјала за одлучивање на седницама радних тела Владе и седници Владе; усклађивање ставова министарстава и посебних организација пре разматрања предлога на седници радног тела и седници Владе, евидентирање, праћење и старање о извршавању обавеза Владе према Народној скупштини; сарадњу са другим органима и организацијама; учествовање у припреми предлога ставова Владе о интерпелацији поднетој на рад Владе и припреми предлога одговора на посланичка питања, која се односе на рад Владе; учествовање у припреми предлога аката за Владу, којим се одлучују о питањима која органи државне управе не реше споразумно, укључујући и сукоб надлежности који не произилази из управног поступка; учествовање у припреми пречишћених текстова аката донетих на седници Владе, израду радних закључака Владе и записника са седнице Владе, пословничку обраду утврђених предлога и донетих одлука Владе и њихово достављање Народној скупштини и другим органима државне управе; прикупљање информација од органа државне управе и других органа и тела и њихово проучавање и обраду за потребе председника одбора, припрему предлога аката који се односе на постављења, именовања и разрешења из надлежности Владе, решавање у управном поступку, решавање сукоба надлежности из делокруга Владе који настану у управном поступку, решавање о имунитету и изузећу чланова Владе; решавање о приговорима на одлуке стамбених комисија државних органа и организација и друга питања којим се уређује решавање стамбених потреба изабраних лица и државних службеника код корисника средстава у државној својини; учествовање у припреми методологије и процени штете изазване елементарним непогодама; расподелу службених зграда и пословних просторија, државним органима и организацијама; чување документације са седнице Владе, односно документације о раду Владе, као и обезбеђивање коришћења седничког материјала по утврђеном поступку, посебно у односу на материјале који носе ознаку степена поверљивости и тајности, укључујући и вођење посебних евиденција о поверљивим материјалима; поступање по захтевима, предлозима и иницијативама правних и физичких лица, агенција, као и органа локалне самоуправе и правосудних органа, односно правних субјеката који нису овлашћени предлагачи у смислу Пословника; информатичку припрему и достављање аката које доноси Влада, Канцеларија Владе за сарадњу с медијима ради објављивања на званичној интернет страници Владе и други послови из делокруга Сектора.

 

            У Сектору  за припрему и обраду седница Владе и радних тела Владе образују се следеће уже унутрашње јединице:

  • Биро Генералног секретара;
  • Служба Одбора за правни систем и државне органе;
  • Служба Одбора за привреду и финансије;
  • Служба Одбора за јавне службе;
  • Служба Одбора за односе са иностранством;
  • Служба Административне комисије;
  • Служба Кадровске комисије;
  • Служба Комисије за стамбена питања и расподелу службених зграда и пословних просторија и Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода.