Стратегије Владе Србије

Стратегије Владе Србије

Стратешки документи Републике Србије који су усвојени у периоду од 2001. до 2012. године груписани су по следећим областима:

 1. Привреда и финансије
 2. Инфраструктура (информационе и комуникационе технологије, енергетика, саобраћај)
 3. Пољопривреда, шумарство, животна средина
 4. Запошљавање, социјална питања и здравље
 5. Просвета и наука, омладина и спорт
 6. Јавна управа, судство, људска права
 7. Одбрана и спољна политика

1. Привреда и финансије

 1. Стратегија и политика развоја индустрије Републике Србије за период од 2011. године до 2020. године
 2. Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији
 3. Стратегија развоја и промоције друштвено одговорног пословања у Републици Србији за период од 2010. до 2015. године
 4. Стратегија развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
 5. Стратегија повећања извоза Републике Србије за период од 2008. до 2011. године
 6. Национална стратегија привредног развоја Републике Србије од 2006. до 2012. године
 7. Стратегија развоја трговине Републике Србије
 8. Стратегија регионалног развоја Србије за период од 2007. до 2012. године
 9. Стратегија управљања акцијама банака у власништву Републике Србије за период од 2009. до 2012. године
 10. Стратегија развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа за период од 2008. до 2013. године
 11. Стратегија подстицања и развоја страних улагања
 12. Стратегија развоја туризма
 13. Стратегија дугорочног економског развоја српске заједнице на Косову и Метохији
 14. Стратегија одрживог опстанка и повратка на Косово и Метохију
 15. Стратегија дугорочног економског развоја југа Србије - општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
 16. Стратегија тржишног надзора
 17. Стратегија развоја слободних зона у Републици Србији за период од 2011. до 2016. године

2. Инфраструктура (информационе и комуникационе технологије, енергетика, саобраћај)

 1. Стратегија развоја система јавног информисања у Републици Србији до 2016. године
 2. Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2015. године
 3. Програм остваривања Стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године, за период од 2007. до 2012. године
 4. Стратегија о изменама Стратегије развоја поштанских услуга у Србији
 5. Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији
 6. Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године
 7. Стратегија повећања учешћа домаће индустрије у развоју телекомуникација у Републици Србији
 8. Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године
 9. Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији
 10. Стратегија развоја широкопојасног приступа у Републици Србији до 2012. године
 11. Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године
 12. Стратегија развоја телекомуникација у Републици Србији у периоду од 2006. до 2010. године
 13. Стратегија о изменама Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији од 2006. до 2010. године (са Акционим планом)
 14. Стратегија развоја поштанских услуга у Србији
 15. Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године
 16. Стратегија успостављања инфраструктуре просторних података у Републици Србији за период од 2010. до 2012. године
 17. Стратегија развоја интелектуалне својине за период од 2011. до 2015. године
 18. Стратегија развоја радиодифузије у Републици Србији до 2013.године

3. Пољопривреда, шумарство, животна средина

 1. Стратегија заштите од пожара за период 2012-2017. године
 2. Стратегија управљања минералним ресурсима Републике Србије до 2030. године
 3. Стратегија у за примену конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине - Архуска конвенција
 4. Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за Републику Србију
 5. Национална стратегија одрживог развоја
 6. Стратегија развоја шумарства Републике Србије
 7. Стратегија управљања отпадом за период од 2010-2019. године
 8. Стратегија увођења чистије производње у Републици Србији
 9. Национална стратегија за укључивање Републике Србије у механизам чистог развоја Кјото протокола за секторе управљања отпадом, пољопривреде и шумарства
 10. Стратегија развоја пољопривреде Србије
 11. Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године
 12. Стратегија за примену Конвенције о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине
 13. Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара

4. Запошљавање, социјална питања и здравље

 1. Национална стратегија социјалног становања
 2. Стратегија развоја социјалне заштите
 3. Национална стратегија о старењу
 4. Национална стратегија запошљавања за период 2005-2010
 5. Стратегија за смањење сиромаштва - интернет презентација
 6. Стратегија развоја здравља младих
 7. Стратегија контроле дувана
 8. Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године
 9. Стратегија јавног здравља Републике Србије
 10. Стратегија за обезбеђење адекватних количина безбедне крви и компонената крви у Републици Србији
 11. Стратегија за палијативно збрињавање
 12. Стратегија подстицања рађања
 13. Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести
 14. Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената
 15. Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији
 16. Стратегија развоја заштите менталног здравља
 17. Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020. године
 18. Стратегија о ХИВ инфекцији и АИДС-у

5. Просвета и наука, омладина и спорт

 1. Стратегија каријерног вођења и саветовања у Републици Србији
 2. Стратегија развоја образовања одраслих у Републици Србији
 3. Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године
 4. Стратегија развоја стручног образовања у Републици Србији
 5. Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије у периоду од 2010. до 2015. године
 6. Стратегија образовања одраслих у Републици Србији
 7. Национална стратегија за младе

6. Јавна управа, судство, људска права

 1. Стратегија комуникације о приступању Републике Србије Европској унији
 2. Стратегија стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији за период 2011 - 2013. године
 3. Стратегија реформе државне управе у Републици Србији
 4. Стратегија заштите података о личности
 5. Стратегија за смањење преоптерећености смештајних капацитета у заводима за извршење кривичних санкција у Републици Србији у периоду од 2010. до 2015. години
 6. Стратегија комуникације Владе Републике Србије о процесу стабилизације и придруживања државне заједнице Србија и Црна Гора Европској унији
 7. Национална стратегија реформе правосуђа
 8. Национална стратегија Србије за приступање Србије и Црне Горе ЕУ
 9. Стратегија развоја званичне статистике
 10. Стратегија развоја званичне статистике у Републици Србији у периоду од 2009. до 2012. године
 11. Стратегија регулаторне реформе у Републици Србији за период од 2008. до 2011. године
 12. Стратегија за унапређивање положаја Рома у Републици Србији
 13. Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређивање родне равноправности
 14. Национална стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља
 15. Стратегија развоја система бесплатне правне помоћи у Републици Србији
 16. Стратегија очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре и матичне државе и Срба у региону
 17. Национална стратегија за решавање питања избеглица и интерно расељених лица за период од 2011. до 2014. године
 18. Национална стратегија за спречавање и сузбијање насиља над женама у породици и у партнерским односима

7. Одбрана и спољна политика

 1. Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
 2. Стратегија супротстављања илегалним миграцијама у Републици Србији за период 2009–2014. године
 3. Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији
 4. Национална стратегија за борбу против корупције
 5. Предлог одлуке о усвајању Стратегије националне безбедности Републике Србије
 6. Предлог одлуке о усвајању Стратегије одбране Републике Србије
 7. Стратегија за борбу против дрога у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године
 8. Национална стратегија за борбу против организованог криминала
 9. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма
 10. Стратегија реинтеграције повратника по основу Споразума о реадмисији
 11. Стратегија контроле стрељачког и лаког оружја у Републици Србији за период 2010.-2015.
 12. Стратегија борбе против трговине људима у Републици Србији
 13. Стратегија за управљање миграцијама
 14. Strategija odbrane Republike Srbije
 15. Стратегија националне безбедности