Aктуелно

Завршна конференција - Крај друге фазе реформе Генералног секретаријата Владе Републике Србије из области координације јавних политика

28. новембар 2012.

Генерални секретаријат Владе Републике Србије најављује одржавање конференције „ Реформа координације јавних политика у Влади Републике Србије“ од 6. до 8. децембра 2012. године у Best Western Prezident Hotelu у Новом Саду.

Реч је о завршној конференцији, којом се обележава крај друге фазе реформе Генералног секретаријата Владе из области координације јавних политика, подржаној од стране Шведске агенције за међународни развој (SIDA), посредством пројекта „Реформа координације јавних политика у Влади Републике Србије”.

Уз највише званичнике Владе: госпођу Верицу Калановић - министарку регионалног развоја и локалне самоуправе, господина Николу Селаковића - министра правде и државне управе, и господина Братислава Петковића - министра културе и информисања, конференцији ће присуствовати и највиши представници органа државне управе, међународне заједнице, као и домаћи и страни стручњаци из области стратешког планирања, јавних политика и буџета.

Програм почиње 6. децембра – свечаним пријемом и коктелом, а радни део планиран је за 7. и 8. децембар.

Конференцију ће 7. децембра у 10 часова отворити господин Вељко Одаловић, Генерални секретар Владе.

Учесницима ће се обратити госпођа Верица Калановић- министарка регионалног развоја и локалне самоуправе и господин Никола Селаковић- министар правде и државне управе.

У оквиру свеобухватног процеса реформе државне управе као једна од области реформе препозната је координација јавних политика.

Крајем 2009. године у Генералном секретаријату Владе започета је реформа координације јавних политика за коју је предвиђено да се спроводи у три фазе. Прве две фазе су се спроводиле уз финансијску подршку билатералних донатора (DFID – прва фаза; SIDA – друга фаза), док ће се трећа, чији се почетак очекује у јануару 2013. године финансирати из фондова Европске уније (IPA 2011).

С тим у вези, на конференцији ће бити представљени досадашњи резултати реформе које је Генерални секретаријат Владе постигао у претходне три године.

На конференцији ће бити више речи о увођењу система планирања који обједињује стратешко планирање, креирање и формулисање јавних политика и планирање буџета, као и о важним аспектима и трендовима у координацији јавних политика. Посебна пажња ће бити посвећена и значају квантификације фискалних и других ефеката јавних политика, укључујући и структурне реформе за ефикасно спровођење приоритета Владе и одговорно и одрживо планирање и извршење буџета.

OБУКА – СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ

24. август 2012.

Обавештавамо све заинтересоване да ће се обука Стратешко управљање у државној управи одржати у периоду 25-26. септембра 2012. године, у Палати Србија, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, 2. спрат, сала 273, с почетком у 9.00 часова.

Обуку ће изводити предавачи: Сузана Оташевић (Генерални секретаријат Владе) и Ненад Робајац (Канцеларија за Косово и Метохију).

За учествовање на обуци се можете електронски пријавити на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs у делу стручно усавршавање, тематска област - управљање и планирање у државној управи, за семинар - стратешко управљање у државној управи.

Последњи дан за пријављивање је 10. септембар 2012. године или до попуне.

Овде можете преузети програм обуке

ОТВОРЕН ДЕПОЗИТНИ РАЧУН ЗА УПЛАТУ СРЕДСТАВА НА ИМЕ ИЗБОРНОГ ЈЕМСТВА

23. март 2012.

Министарство финансија, Управа за трезор, је у Централи Београд отворило депозитни рачун за уплату средстава на име изборног јемства.

Број рачуна и допис можете видети овде

ОБАВЕШТЕЊЕ

16. март 2012.

На седници одржаној 16. марта 2012. године, Влада је донела:

- Закључак 05 број 40-1977/2012, следеће садржине:

1. Налаже се Министарству финансија да отвори посебан депозитни рачун за уплату средстaва на име изборног јемства.

2. Препоручује се надлежним органима управе аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе да отворе посебан депозитни рачун за уплату средстaва на име изборног јемства.

3. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству финансија, које ће по један примерак овог закључка доставити надлежним органима управе аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.

и

- Закључак 05 број 40-1976/2012, следеће садржине:

1. Влада је сагласна да средства која се налазе на посебном рачуну политичких субјеката за финансирање изборне кампање, буду изузета од извршења, односно принудне наплате.

2. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству финансија, које ће по један примерак овог закључка доставити надлежним органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и Народној банци Србије.

Најчешће постављена питања у вези примене Закона о финансирању политичких активности

15. март 2012.

- Допуна одговора на питање бр. 4 – "Да ли ће се прописати образац банкарске гаранције за изборно јемство?" постављено 13.марта 2012. године.

Банкарска гаранција даје се у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:

 1. Назив, седиште и број рачуна даваоца гаранције;
 2. Назив, седиште и број рачуна примаоца гаранције;
  (Напомена: ако је прималац гаранције Република Србија, навести број рачуна извршења буџета Републике Србије: 840-1620-21, ако је прималац гаранције АП или локална самоуправа, навести одговарајући број рачуна).
 3. Намена издавања банкарске гаранције, у складу са чланом 25. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, број 43/11)
 4. Износ банкарске гаранције у висини средстава из члана 21. став 1. Закона о финансирању политичких активности;
 5. Рок важења банкарске гаранције који не може бити краћи од 30 дана од истека рока предвиђеног чланом 26. став 2. Закона о финансирању политичких активности;
 6. Поднета банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив;
 7. Ако политички субјект поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање IBCA рејтинг AA;
 8. Место и датум издавања банкарске гаранције;
 9. Печат и потпис овлашћеног лица које издаје банкарску гаранцију.

(одговор Министарства финансија)

12. Како странка да књижи новац у износу од 50 динара на име овере у суду обрасца за потпис за подршку изборној листи, имајући у виду да суд само на печату овере констатује да је такса плаћена?

У погледу књижења трошкова такси, политички субјекти су дужни да воде књиговодство о свим приходима и расходима. Књиговодство се води по пореклу, висини и структури прихода и расхода, у складу са прописима који уређују рачуноводство и ревизију.

(одговор Агенције за борбу против корупције)

13. Ако појединац таксу у износу од 50 динара уплати сопственим средствима, да ли се то третира као донација и како се књижи?

Правилником о наплати накнаде за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 42/02 и 43/02) који је донео министар правде на основу члана 43. став 4. Закона о избору народних посланика прописана је висина и начин плаћања накнаде за оверу потписа бирача који подрже изборну листу за избор народних посланика. Правилником је у члану 3. утврђена обавеза подносиоца изборне листе, коју је бирач подржао, да плати накнаду за оверу потписа бирача. Начин плаћања је уређен чланом 4. став 2. Правилника где је прописано да се накнада за оверу потписа плаћа у судским таксеним маркама или у готовом новцу на рачун прописан за уплату судске таксе.

Правилник се примењује и када су у питању председнички избори, а на основу члана 8. Закона о избору председника Републике.

Правилником о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор одборника („Службени гласник РС“, бр. 21/08), а који је донео министар правде на основу члана 23. став 4. Закона о локалним изборима прописана је висина и начин плаћања накнаде за оверу потписа бирача који подрже изборну листу за избор одборника. Правилником је у члану 3. утврђена обавеза подносиоца изборне листе, коју је бирач подржао, да плати накнаду за оверу потписа бирача. Начин плаћања је уређен чланом 4. ст. 1. и 2. Правилника где је прописано да се накнада за оверу потписа, када оверу врши основни суд, плаћа у судским таксеним маркама или у готовом новцу на рачун прописан за уплату судске таксе, односно у случају када оверу потписа врши општинска управа, накнада се плаћа у готовом новцу на рачун прописан за уплату административне таксе.

Накнада за оверу потписа бирача који подржавају изборну листу, односно кандидата, сматра се трошком изборне кампање у складу са чланом 23. став. 1. Закона о финансирању политичких активности и чланом 7. став 10. тачка 4) Правилника о евиденцијама прилога и имовине, годишњем финансијском извештају и извештају о трошковима изборне кампање политичког субјекта („Сл. Гласник РС“, бр. 43/11) и као такав плаћа се са посебног рачуна за финансирање изборне кампање у складу са чланом 24. став 3. Закона о финансирању политичких активности, који предвиђа, између осталог да се сва плаћања трошкова изборне кампање врше са тог рачуна.

(одговор Агенције за борбу против корупције)

ПРИМЕР ИЗЈАВЕ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

15. март 2012.

За:

ИЗЈАВА

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ЈАВНИХ ИЗВОРА ЗА ПОКРИЋЕ ТРОШКОВА ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ

________________(ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТ), кога заступа овлашћено лице _________________ ЈМБГ ______________ са пребивалиштем __________________ намерава да користи средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.

Изборна листа __________ (ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТ) достављена је Републичкој изборној комисији (РИК) дана ___________.

Код банке _________________________ за потребе преноса средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање, отворен је текући рачун број: ______________ .

Својевољно и без принуде, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, дајем изјаву да су горе наведени подаци тачни и да ће добијена средства из јавних извора, за која ће ____________ (ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТ) положити изборно јемство, бити враћена у року од 30 дана од дана проглашења коначних изборних резултата, у складу са одредбама Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, број 43/11).

У ___________, дана ______________.

___________________________

(потпис)

Најчешће постављена питања у вези са применом Закона о финансирању политичких активности

13. март 2012.

1. Коме се уплаћују средства на име изборног јемства?

За уплату средстaва на име изборног јемства Министарство финансија, односно надлежни орган управе аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе ће отворити посебан депозитни рачун. Отварање посебног депозитног рачуна биће регулисано актом Владе.

(одговор Министарства финансија)

2. Да ли наменски рачун за спровођење изборних активности може бити изузет из принудне наплате?

Средства која се налазе на наменском рачуну за спровођење изборних активности, могуће је изузети од извршења, односно принудне наплате, у складу са члан 48. став 5. Закона о платном промету ("Службени лист СРЈ", бр. 3/2002, 5/2003, "Службени гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011), што ће бити регулисано актом Владе.

(одговор Министарства финансија)

3. Да ли износ средстава изборног јемства мора у потпуности да одговара износу који политички субјект добија из јавних извора?

Износ средстава изборног јемства мора бити у висини средстава из члана 21. став 1. Закона о финансирању политичких активности.

(одговор Министарства финансија)

4. Да ли ће се прописати образац банкарске гаранције за изборно јемство?

Банкарска гаранција даје се у писаној форми и мора да садржи следеће елементе:

 1. Назив и седиште даваоца гаранције;
 2. Назив и седиште примаоца гаранције;
 3. Намена издавања банкарске гаранције, у складу са чланом 25. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, број 43/11)
 4. Износ банкарске гаранције у висини средстава из члана 21. став 1. Закона о финансирању политичких активности;
 5. Рок важења банкарске гаранције који не може бити краћи од 30 дана од истека рока предвиђеног чланом 26. став 2. Закона о финансирању политичких активности;
 6. Поднета банкарска гаранција мора бити неопозива, безусловна и платива на први позив;
 7. Ако политички субјект поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање IBCA рејтинг AA;
 8. Место и датум издавања банкарске гаранције;
 9. Печат и потпис овлашћеног лица које издаје банкарску гаранцију.

(одговор Министарства финансија)

5. Како коалиција да отвори рачун код пословне банке кад нема Порески идентификациони број (ПИБ)?

Законом о финансирању политичких активности, чланом 24. став 5. регулисано је да се у случају коалиције, као политичког субјекта, отварање посебног рачуна за финансирање трошкова изборне кампање уређује уговором о образовању тог политичког субјекта – коалиционим споразумом. Коалиционим споразумом може бити предвиђено да један од коалиционих партнера, политичка странка, будући да има статус правног лица, те стога и ПИБ, отвори посебан рачун или да се већ постојећи посебни рачун неког од коалиционих партнера користи као посебан рачун за финансирање трошкова изборне кампање коалиције.

(одговор Агенције за борбу против корупције)

6. Да ли може да се отвори један рачун за све бирачке одборе на локалном нивоу или се отварају посебни рачуни за сваки појединачно?

Са становишта Закона о финансирању политичких активности није битан укупан број рачуна које ће политичка странка користити у изборној кампањи, већ је битна намена рачуна у одређеном периоду, односно његова везаност за конкретну кампању према врсти расписаних избора. То значи да политичка странка или други политички субјект (коалиција или група грађана) мора да има најмање по један посебан рачун за финансирање трошкова изборне кампање за парламентарне, председничке, покрајинске или локалне изборе. Нема сметњи да има и више рачуна за сваку од ових камапња, па тако може за сваку јединицу локалне самоуправе у којој се спроводе избори, отворити посебан рачун за финансирање кампање у тој јединици локалне самоуправе или може одлучити да трошкове изборних кампања у свим јединицама локалне самоуправе у којима се спроводе избори финансира са једног рачуна.

(одговор Агенције за борбу против корупције)

7. Лице овлашћено да у име политичке партије отвара рачун код пословне банке, мора да даје судски оверено овлашћење представнику странке на локалном нивоу за отварање подрачуна у пословним банкама у општинама, односно градовима. Постоји ли могућност да се та процедура поједностави?

Закон о платном промету у члану 3. став 4. између осталог прописује да Народна банка Србије прописује услове и начин отварања, вођења и гашења рачуна код банке, те у складу са прописаном процедуром од стране Народне банке Србије и политичка странка отвара рачуне за финансирање редовног рада, као и посебан рачун за финансирање трошкова изборне кампање.

(одговор Агенције за борбу против корупције)

8. Да ли се политичке активности које су спроведене до објављивања коначних резултата избора могу плаћати са посебног рачуна и после објављивања коначних резултата избора, а најкасније до 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора?

Закон о финансирању политичких активности у члану 24. став 2. предвиђа да се сва средства намењена за финансирање изборне кампање уплаћују на посебан рачун за финансирање трошкова изборне кампање и сва плаћања трошкова изборне кампање врше се са тог рачуна. Политички субјект је, према члану 29. Закона, дужан да у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора поднесе извештај о трошковима изборне кампање. Политички субјект треба да измири све трошкове изборне кампање до дана подношења извештаја, те у том смислу плаћања са посебног рачуна се могу вршити и после проглашења коначних резултата, а до дана подношења извештаја.

(одговор Агенције за борбу против корупције)

9. Да ли се новчана средства у виду прилога која су утрошена за изборне активности пре додељивања новчаних средстава из јавних извора, могу приликом свођења посебног рачуна на нулу приказати као утрошена средства из јавних извора?

Законом о финансирању политичких активности у члану 29. став 2. прописано је да извештај о трошковима изборне кампање садржи податке о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава из јавних и приватних извора, те структура прихода и расхода треба да буде приказана у складу са начином на који су средства прикупљана, односно трошена, а у оквиру прописаних позиција у извештају.

(одговор Агенције за борбу против корупције)

10. Да ли лице које је одређено као овлашћено лице за контакт са Агенцијом за борбу против корупције, пре ступања на снагу овог закона, може и даље да врши исте послове без додатног овлашћења по новом закону?

Лице које је, према Закону о финансирању политичких странака претходно одређено као лице за контакт са Агенцијом за борбу против корупције биће сматрано овлашћеним лицем у смислу члана 31. Закона о финансирању политичких активности, без икаквог додатног овлашћења. У случају да дође до именовања новог овлашћеног лица политички субјект је дужан да о тој промени обавести Агенцију у року од три дана од дана именовања новог лица.

(одговор Агенције за борбу против корупције)

11. Да ли у случају истовременог учешће на парламентарним и локалним изборима треба положити јемство за сваку појединачну локалну самоуправу или се уплаћује један износ за све Министарству финансија?

Закон о финансирању политичких активности прописује чланом 25. став 3. да се средства изборног јемства достављају или полажу код министарства надлежног за послове финансија, односно надлежног органа управе аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, у року до три дана од дана проглашења свих изборних листа, односно утврђивања коначне листе кандидата. Дакле, за сваки ниво избора полаже се изборно јемство одговарајућем органу, те ће се за изборе који се спроводе на републичком нивоу (парламентарни или председнички избори) изборно јемство положити код Министарства финанасија, за покрајинске изборе код органа аутономне покрајине надлежног за послове финансија, а за локалне изборе код ограна јединице локалне самоуправе надлежног за послове финансија.

(одговор Агенције за борбу против корупције)

Обука - Стратешко управљање у државној управи

21. фебруар 2012.

Обавештавамо све заинтересоване да ће се обука Стратешко управљање у државној управи одржати у периоду 29. фебруар – 1. март 2012. године, у Палати Србија, Булевар Михаила Пупина 2, источни улаз, 2. спрат, сала 274, с почетком у 9.00 часова.

Обуку ће изводити предавачи: Стефана Лилић (Канцеларија за европске интеграције) и Дејан Стојковић (Министарство одбране).

За учествовање на обуци се можете електронски пријавити на сајту Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs у делу стручно усавршавање, тематска област - управљање и планирање у државној управи, за семинар - стратешко управљање у државној управи.

Овде можете преузети програм обуке