Oбуке

Oбуке

Обука предавача из области стратешког управљања у државној управи

Генерални секретаријат Владе Републике Србије у оквиру пројекта „Реформа координације јавних политика Владе Републике Србије” у сарадњи са Службом за управљање кадровима и француском школом за државну управу – ENA, реализовао је обуку предавача из области стратешког управљања у државној управи у Републици Србији.

Процес селекције кандидата започет је у фебруару 2011. године у сарадњи са Службом за управљање кадровима. Од укупно пријављених 48 кандидата, одабран је 21 кандидат.

У периоду од марта до децембра 2011. године, обука предавача из области стратешког управљања у државној управи реализована је кроз шест модула.

 • Модул 0 – (21-22. март)
 • Модул 1 – (18-19. април)
 • Модул 2 – (9-10. мај)
 • Модул 3 – (20-21. јун)
 • Модул 4 – (10-11. октобар)
 • Модул 5 – (октобар, новембар, децембар)

Циљ обуке стратешко управљање у државној управи је да се унапреди знање, уверење и став државних службеника на свим нивоима (руководилаца и оперативаца) о важности и користи стратешког управљања, како би се јасно дефинисала садашња и будућа позиција органа државне управе, правац деловања, начин управљања ресурсима и систем контроле.

Преглед садржаја модула

Модул 0 - Анализа потреба за обуком. Француски експерти су у интервјуима са представницима Генералног секретаријата Владе Републике Србије, Службе за управљање кадровима, локалним експертима из ове области, члановима Пројектног тима и учесницима тренинга, урадили анализу потреба за обуком из стратешког управљања.

Током одржавања Модула (1- 4) предавачи француске школе за државну управу – ENA, Nicolas TENZER и Hélène GADRIOT-RENARD су представили учесницима концепт, значај и користи стратешког управљања у органима државне управе. Након теоријског дела програма обуке у оквиру сваког модула, учесници су кроз рад у групама имали прилику да на различитим примерима и темама укључујући и своје искуство из одређених области, раде практичне вежбе. На крају сваке практичне вежбе учесници су имали могућност постављања питања, давања коментара и дискутовања о свим релевантним темама везано за област стратешког управљања. Такође, француски експерти су давали практичне примере добре и лоше праксе из Француске.

На Модулима су обухваћене следеће теме:

Модул 1 – Предзнања неопходна за праћење обуке

 • Кључни елементи стратешког управљања
 • Стратешко управљање и реформски процеси у државној управи
 • Стратешка дијагностика
 • Процена и осмишљавање јавне политике
 • Буџет програма, циљеви и индикатори
 • Практични део - осмишљавање, дефинисање и одабир стратегије, визије, мисије, циљева, предлога јавних политика и индикатора

Модул 2 – Спровођење обуке

 • Представљање практичних случајева из Француске – лоше стратегије и лошег управљања
 • Учесници обуке су представили програм обуке из стратешког управљања који су они дизајнирали (појединачно и у групама)
 • Тренери су дали препоруке за креирање идеалног модула обуке

Модул 3 – Примена стеченог знања из Модула 1 и 2

 • Учесници обуке су кроз презентације представљали студије случаја на примерима специфичним за Републику Србију
 • Теоријска и практична вежба из анализе игре улога

Модул 4 – Израда стандардног програма обуке из стратешког управљања

 • Представљање улоге тренера у процесу припреме и извођења обуке, методологије обучавања и предавања
 • Учесници обуке су презентовали унапред осмишљене игре улога
 • Представљање „идеалнe“ студије случаја коју су креирали експерти

Као предавач на Модулу 5 ангажован је локални експерт Владимир Обрадовић, доцент Факултета организационих наука, катедра за стратешки менаџмент, Универзитета у Београду и дугогодишњи тренер из области стратешког и оперативног планирања.

Модул 5 – је обухватио три фазе:

 • I фаза, Радионица - Рекапитулација и сажимање материје из области стратешког управљања и тренерских вештина (27. октобар),
 • II фаза, Супервизијски тренинг (17. новембар),
 • III фаза, Супервизијски тренинг – спровођење обуке за државне службенике (29-30. новембар и 12-13. децембар 2011. године)

• I фаза, Радионица - Рекапитулација и сажимање материје из области стратешког управљања и тренерских вештина

Радионица је обухватила следеће теме: (а) рекапитулацију и сажимање материје из области стратешког управљања са претходна четири Модула са посебним освртом на тренутно стање у области планирања у органима државне управе у Републици Србији, као и изазове са којима ће се предавачи сусрести током извођења обуке, (б) сажето и јасно су представљени могући правци дизајнирања тренинга, презентација резултата, као и потребне тренерске вештине за успешну реализацију обуке.

Током трајања радионице, на основу стеченог знања са претходних Модула и прикупљених материјала, учесници су заједно са предавачем дефинисали Програм по комe ће се убудуће одржавати обуке из области стратешког управљања за државне службенике запослене у органима државне управе у Републици Србији.

• II фаза – Супервизијски тренинг за одабир предавача

У складу са дефинисаним програмом обуке из области стратешког управљања са претходне радионице, у периоду од три недеље учесници су у консултацијама са предавачем припремали презентације и предлоге вежби које су потом обједињене у јединствену презентацију.

На основу дефинисане презентације учесници су на Супервизијском тренингу по сесијама изводили програм обуке из области стратешког управљања како би прошли коначни испит за тренера.

На Супервизијском тренингу одабрано је 9 тренера који су задужени за спровођење обука за државне службенике из области стратешког управљања у органима државне управе у Републици Србији.

• III фаза – Супервизијски тренинг – спровођење обука за државне службенике

У оквиру Супервизијског тренинга одржане су две обуке из области стратешког управљања, у терминима 29. и 30. новембар и 12. и 13. децембар 2011. године.

Формирани тим од 9 тренера, био је подељен у две групе приликом реализације обуке. У првом термину одржавања обуке за државне службенике, 4 тренера је спроводило обуку, док је за други термин било ангажовано 5 тренера. Убудуће, дводневну обуку из области стратешког управљања у државној управи спроводиће 2 тренера.

Током оба термина обуку је похађало 37 државних службеника који раде на пословима планирања, на нормативним пословима, на пословима спровођења и праћења Пројеката, као и на пословима у вези са Европским интеграцијама.

Обука Стратешко управљање у државној управи је саставни део Програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2012. годину, које ће Служба за управљање кадровима организовати. У 2012. години предвиђено је да се обука одржи у четири термина.

Oбука за креирање и анализу утицаја јавних политика

Током маја и јуна 2011. године уз подршку Генералног секретаријата Владе Републике Србије, Служба за управљање кадровима са пројектом Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) и Европске уније – СИГМА (Support for Improvement in Governаnce and Management) организовала је обуку Креирање и анализа утицаја јавних политика, с циљем да се унапреди ниво знања полазника о циклусу израде јавних политика на примерима добре праксе ЕУ земаља.

Обука је одржана у трајању од по три дана у месецу мају (4, 5 и 6 мај) и јуну (6, 7 и 8 јун) 2011. године у Палати Србије, Булевар Михаила Пупина 2.

Током тродневних обука, предавачи Audrey O`Byrne-Jessiman (Ирска), Charles-Henri Montin (Француска), Florin Bondar (Румунија) и Lorenzo Allio (Италија) су представили учесницима значај стратешког планирања за квалитетно утврђивање јавне политике, као и дефинисање концепта, циклуса и алатки за утврђивање јавне политике, процес консултација, утврђивања јавне политике засноване на доказима у пракси и процену утицаја јавних политика, значај координације у процесу планирања и утврђивању јавне политике, инструменте за мониторинг и евалуацију јавне политике, као и процену утицаја законодавства као кључног фактора за регулационе реформе. Такође, предавачи су кроз преглед изабраних европских пракси (кроз добре и мање добре праксе) представили научене лекције и дали практичне савете како одређене изазове превазићи.

Након теоријског дела програма обуке, учесници су кроз радионице и рад у групама имали прилику да кроз различите примере студије случаја (као нпр. побољшање безбедности возача) идентификују и фомулишу тј. развију јавну политику, као и да пролазећи кроз све фазе у процесу развоја јавне политике се фокусирају на питање како одређена јавна политика може да се спроведе у пракси.

Обуку су похађали руководиоци и државни службеници који раде на пословима планирања, анализе, праћења и надзора, на нормативним пословима, као и на пословима у вези са европским интеграцијама.

Овде можете погледати програм обуке

Обука за коришћење апликације за унос прилога за израду Плана рада Владе и Извештаја о раду Владе

Апликација за унос прилога за израду Плана рада Владе и Извештаја о раду Владе пуштена је у рад у октобру 2010. године. Апликација даје могућност органима државне управе да директно уносе прилоге у систем којем се приступа преко веб портала Генералног секретаријата Владе Републике Србије, www.gs.gov.rs или директно укуцавањем http://pirv.gov.rs у интернет претраживач.

Крајем септембра 2010. године Генерални секретаријат Владе организовао је обуку за коришћење апликације за унос прилога за израду Плана рада и Извештај о раду Владе за државне службенике из 54 органа државне управе (министарства, посебне организације и службе Владе). Циљ обуке је да државни службеници буду оспособљени да уносе средњорочни план одређеног органа државне управе путем Информационог система за планирање и извештавање.

Обука је одржана у укупном периоду трајања од четири дана. Овлашћена лица за унос прилога у апликацију, испред органа државне управе, су били подељени по данима у различите групе како би им било омогућено да лакше савладају употребу апликације.

Током обуке корисницима је кроз практичан рад и примере из њихове области деловања детаљно презентовано како да приступе систему, како да кроз различите екране дефинишу своје циљеве, програме, пројекте, активности и неопходна финансијска средства на основу којих ће Генерални секретаријат Владе, у складу са Пословником Владе, сачинити годишњи План рада и Извештај о раду Владе.
Током ова четири дана обуку су похађала 103 државна службеника.

Генерални секретаријат Владе је израдио Методолошко упутство за подношење прилога за израду Плана рада и Извештаја о раду Владе и Техничко упутство за коришћење апликације и тиме омогућио корисницима да у писаној форми, уз приказ екрана, на једноставан и сликовит начин буде представљена употреба апликације.

Запослени у Генералном секретаријату Владе континуирано пружају техничку подршку за коришћење апликације и организују ad hoc обуке у зависности од потреба органа државне управе. Такође, обука за коришћење апликације за унос прилога за израду Плана рада Владе и Извештаја о раду Владе је саставни део Програма општег стручног усавршавања државних службеника за 2011. годину Службе за управљање кадровима.

Обуке за средњорочно планирање

Од 2007. године систем обука за средњорочно планирање је саставни део Програма општег стручног усавршавања државних службеника Службе за управљање кадровима.

Ове обуке похађало је више од 700 државних службеника из министарстава, посебних организација и служби Владе.

По завршетку обуке државни службеници сматрају да своје редовне послове успешније обављају.

Систем обука за средњорочно планирање састоји се из два модула:

 1. МОДУЛ 1- Увод у планирање–Основна обука за израду средњорочних планова
 2. МОДУЛ 2- Mониторинг, извештавање и евалуација у средњорочном планирању

Садржај и теме модула 1 су следеће:

 • Oснове планирања: увод у планирање и процес средњорочног планирања
 • Анализа стратешког оквира
 • Дугорочни циљ: дефинисање и веза са националним међуресорним и/или ресорним стратегијама и надлежностима
 • Анализа ситуације институције
 • Средњорочни циљеви: подела циљева, дефинисање циљева, логичка веза између средњорочних циљева и акционих планова националних стратегија
 • Активности: дефинисање активности, основни параметри за дефинисање и груписање активности
 • Индикатори, очекивани резултати и ефекти, извори верификације, материјални, људски и финансијски ресурси, основе буџетирања, логичка веза између активности и израде буџета

У периоду мај/октобар 2008. године у сарадњи са СУК-ом одржана је обука тренера за модул 1.У овом периоду, 12 државних службеника обучено је да буду тренери. Од новембра 2008. године спровођење овог модела обуке је у надлежности СУК-а.

Садржај и теме модула 2 су следеће:

 • Појам и врсте индикатора
 • Дефинисање индикатора
 • Извори података и извори провере
 • Појам, фазе, елементи и значаја праћења
 • Задатак, појам и типологија евалуације
 • Сврха, карактеристике и основни елементи процеса извештавања
 • Везе између процеса праћења, евалуације и извештавања у контексту израде и спровођења средњорочног планирања.

Током 2009. године у сарадњи са СУК-ом одржана је обука тренера за модул 2. У овом периоду 7 државних службеника обучено је да буду тренери. Од јануара 2010. године спровођење овог модела обуке је у надлежности СУК-а.

Техничка помоћ

Практична примена стечених знања уз техничку подршку је значајна компонента изградње капацитета државних службеника у циљу потпуног овладавања методологијом за средњорочно планирање.

Свим министарствима, посебним организацијама и службама Владе обезбеђен је овај вид помоћи. Техничка помоћ усмерава процес израде средњорочних планова.

Радна група за израду средњорочних планова

Када у одређеном министартсву не постоје предвиђена места која би се по свом опису посла бавила планирањем или сличном врстом посла, у протеклих неколико година је пракса била да се формира радна група на нивоу министарства која је одговорна за израду планова.

Радне групе су се састојале од укупно 10 до 15 чланова, а притом из сваке највише организационе јединице (сектора) бар по једна особа. Пожељно је да, уколико постоји могућност, неко од чланова колегијума министарства присуствује раду/састанцима радне групе.

Према предвиђеним фазама у планирању, радна група би требало да производе рада презентује колегијуму министарства и да крајњи производи те фазе буду усвојени на истом, као и финални план.

Успешно и пажљиво формирана и обучена радна група у оквиру органа предуслов је успешности израде квалитетног средњорочног плана.