Nadležnosti

O GENERALNOM SEKRETARIJATU

Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije je opšta služba Vlade zadužena za stručne i druge poslove za potrebe Vlade i radnih tela Vlade.

Generalni sekretarijat Vlade vodi Generalni sekretar.

Generalni sekretar je funkcioner koga postavlja i razrešava Vlada, na predlog predsednika Vlade pri vođenju Generalnog sekretarijata ima ista ovlašćenja kao ministar pri vođenju ministarstva.

Rad Generalnog sekretarijata Vlade, uređen je Zakonom o Vladi, Zakonom o državnoj upravi, Poslovnikom Vlade, zaključcima i drugim aktima Vlade i direktivama Generalnog sekretara.

Pitanja značajna za rad Generalnog sekretarijata Vlade, Kabineta predsednika Vlade i Kabineta potpredsednika Vlade, kao i pitanja značajna za rad drugih službi Vlade, koje Vlada osniva uredbom radi obavljanja stručnih i tehničkih poslova za potrebe Vlade ili za potrebe koje su zajedničke ministarstvima i posebnim organizacijama, uređuju se Zakonom o Vladi, Poslovnikom Vlade i Uredbama.

Uredbom o Generalnom sekretarijatu Vlade («Službeni glasnik RS», br. 75/05 i 71/08) propisano je da Generalni sekretarijat obavlja sledeće poslove:

 1. priprema akte kojima Vlada nadzire, usmerava i usklađuje rad ministarstava i posebnih organizacija i stara se o njihovom izvršavanju;
 2. stara se o izvršavanju akata Vlade kojima ona nalaže obaveze ministarstvima i posebnim organizacijama;
 3. ako ministarstva i posebne organizacije ne donesu propis u roku koji je određen zakonom ili opštim aktom Vlade, obaveštava Vladu o tome i predlaže joj rokove u kojima oni treba da donesu propis, a predlaže i rokove za donošenje propisa ako nisu određeni zakonom ili opštim aktom Vlade;
 4. stara se o izvršavanju obaveza Vlade prema Narodnoj skupštini;
 5. obezbeđuje učestvovanje Vlade i njenih predstavnika u radu Narodne skupštine, saradnju s predsednikom Republike, drugim organima i organizacijama, drugim državama i međunarodnim organizacijama;
 6. obrađuje materijale za sednice Vlade i radnih tela Vlade;
 7. priprema i prati sednice Vlade i njenih radnih tela i druge sednice u Vladi;
 8. stara se o korišćenju sredstava kojima raspolaže Vlada;
 9. priprema akte kojima Generalni sekretar ostvaruje ovlašćenja prema direktorima službi Vlade koji su mu odgovorni i stara se o njihovom izvršavanju.

Generalni sekretarijat obavlja i druge poslove za potrebe Vlade, njenih radnih tela i Generalnog sekretara.

Pored navedenog Generalni sekretarijat obavlja sledeće poslove za kabinete predsednika i potpredsednika Vlade: za kabinete predsednika Vlade i potpredsednika Vlade poslove vezane za ostvarivanje prava i dužnosti po osnovu rada, opšte pravne, materijalno-finansijske i računovodstvene poslove; stara o administrativnim, informatičkim i pratećim pomoćno-tehničkim poslovima za potrebe Kabineta predsednika Vlade i Kabineta potpredsednika Vlade.

ORGANIZACIJA I NADLEŽNOSTI GS

U Generalnom sekretarijatu obrazovane su osnovne unutrašnje jedinice:

 1. Sektor za pripremu i obradu sednica Vlade i radnih tela Vlade;
 2. Sektor za planiranje, nadzor, koordinaciju politika i poslove u vezi sa procesom integracije u Evropsku uniju;
 3. Sektor za poslove protokola;
 4. Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu.

U Generalnom sekretarijatu obrazovane su uže unutrašnje jedinice izvan sektora:

 1. Grupa za finansijsko-materijalne poslove;
 2. Grupa za pravne poslove i ljudske resurse;
 3. Grupa za odnose sa javnošću.

Određene poslove iz delokruga Generalnog sekretarijata obavljaju samostalni izvršioci izvan svih unutrašnjih jedinica.

4.1. SEKTOR ZA PRIPREMU I OBRADU SEDNICA VLADE I RADNIH TELA VLADE

U Sektoru za pripremu i obradu sednica Vlade i radnih tela Vlade obavljaju se poslovi koji se odnose na: sazivanje, pripremu i održavanje sednica Vlade, sednica radnih tela Vlade i sednica povremenih radnih tela Vlade za koje stručne poslove obavlja Generalni sekretarijat; ocenu i utvrđivanje sadržinske i formalne usklađenosti i podobnosti materijala koji su dostavljeni za razmatranje na sednici Vlade; pripremu predloga akata koje Generalni sekretar predlaže za razmatranje na sednici Vlade; pripremanje mišljenja o materijalima za razmatranje na sednici Vlade na zahtev ovlašćenih predlagača; poslovničku obradu materijala za odlučivanje na sednicama radnih tela Vlade i sednici Vlade; usklađivanje stavova ministarstava i posebnih organizacija pre razmatranja predloga na sednici radnog tela i sednici Vlade, evidentiranje, praćenje i staranje o izvršavanju obaveza Vlade prema Narodnoj skupštini; obezbeđivanje učestvovanja predstavnika Vlade u radu Narodne skupštine, saradnju sa predsednikom Republike, drugim organima i organizacijama; učestvovanje u pripremi predloga stavova Vlade o interpelaciji podnetoj na rad Vlade i pripremi predloga odgovora na poslanička pitanja, koja se odnose na rad Vlade, pripremu predloga i stavova Vlade, ako njihova priprema ne spada u delokrug ministarstava ili posebne organizacije; učestvovanje u pripremi predloga akta za Vladu, kojim se odlučuju o pitanjima koja organi državne uprave ne reše sporazumno, uključujući i sukob nadležnosti koji ne proizilazi iz upravnog postupka; učestvovanje u pripremi prečišćenih tekstova akata donetih na sednici Vlade, izradu radnih zaključaka Vlade, poslovničku obradu utvrđenih predloga i donetih odluka Vlade i njihovo dostavljanje Narodnoj skupštini, predsedniku Republike, Ustavnom sudu i drugim republičkim organima, ministarstvima i posebnim organizacijama; prikupljanje informacija od organa državne uprave i drugih organa i tela i njihovo proučavanje i obradu za potrebe predsednika odbora, pripremu predloga akata koji se odnose na postavljenja, imenovanja i razrešenja iz nadležnosti Vlade, rešavanje u upravnom postupku, rešavanje sukoba nadležnosti iz delokruga Vlade koji nastanu u upravnom postupku, rešavanje o imunitetu i izuzeću članova Vlade; rešavanje o prigovorima na odluke Stambene komisije, državnih organa i organizacija i druga pitanja kojim se uređuje rešavanje stambenih potreba izabranih lica i državnih službenika kod korisnika sredstava u državnoj svojini; učestvovanje u pripremi metodologije i proceni štete izazvane elementarnim nepogodama; raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija, državnim organima i organizacijama; čuvanje dokumentacije sa sednice Vlade, odnosno dokumentacije o radu Vlade, kao i obezbeđivanje korišćenja sedničkog materijala po utvrđenom postupku, posebno u odnosu na materijale koji nose oznaku stepena poverljivosti i tajnosti, uključujući i vođenje posebnih evidencija o poverljivim materijalima; postupanje po zahtevima, predlozima i inicijativama pravnih i fizičkih lica, agencija, kao i organa lokalne samouprave i pravosudnih organa, odnosno pravnih subjekata koji nisu ovlašćeni predlagači u smislu Poslovnika; izradu opštih i pojedinačnih akata koje donosi Generalni sekretar; opšte-pravne poslove za kabinete predsednika i potpredsednika Vlade; organizovanje i tehničko obezbeđenje uslova za rad Vlade i njenih radnih tela, organizacione i administrativno-tehničke poslove za predsednika Vlade, Generalnog sekretara i predsednika radnih i savetodavnih tela Vlade; staranje o administrativnim, informatičkim i pratećim pomoćno-tehničkim poslovima za potrebe kabineta predsednika i potpredsednika Vlade; poslovi u vezi korišćenja sredstava kojima raspolaže Vlada i poslovi sprovođenja postupaka javnih nabavki male vrednosti za pribavljanje opreme i korišćenja usluga; informatičku pripremu i dostavljanje akata koje donosi Vlada, Kancelarija Vlade za saradnju s medijama radi objavljivanja na zvaničnom Web sajtu Vlade; i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

U Sektoru se obrazuje uža unutrašnja jedinica: Biro generalnog sekretara.

U Birou generalnog sekretara obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

 • - Služba Odbora za pravni sistem i državne organe;
 • - Služba Odbora za privredu i finansije;
 • - Služba Odbora za javne službe;
 • - Služba Odbora za odnose sa inostranstvom;
 • - Služba Administrativne komisije;
 • - Služba Kadrovske komisije;
 • - Služba Stambene komisije, Komisije za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda i Komisije za raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija.

4.2. SEKTOR ZA PLANIRANJE, NADZOR, KOORDINACIJU POLITIKA I POSLOVE U VEZI SA PROCESOM INTEGRACIJE U EVROPSKU UNIJU

U Sektoru za planiranje, nadzor, koordinaciju politika i poslove u vezi sa procesom integracije u Evropsku uniju obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu instrukcija, koordinaciju pripreme i objedinjavanja materijala u vezi sa izradom godišnjeg plana rada Vlade i godišnjeg izveštaja o radu Vlade; pružanje stručne pomoći pri pripremi godišnjih operativnih planova i strateških dokumenata ministarstava i posebnih organizacija; davanje preporuka, u saradnji sa nadležnim organima, o usklađenosti budžetskih planova sa usvojenim strateškim dokumentima i planovima, o usklađenosti strateških dokumenata i planova ministarstava i posebnih organizacija sa planovima i prioritetima iz oblasti evropskih integracija; pripremu instrukcija i informativnih materijala namenjenih ministarstvima i posebnim organizacijama o standardima koji se moraju poštovati pri izradi strateških dokumenata; razvijanje standarda i metodologija za sprovođenje procesa strateškog planiranja Vlade i za sprovođenje procesa operativnog planiranja i njegovog povezivanja sa procesom pripreme budžeta; pripremanje predloga akata kojima se usklađuje, usmerava i nadzire rad ministarstava i posebnih organizacija; koordinaciju i pripremanje predloga akata u postupku poništavanja ili ukidanja propisa i drugih opštih akata ministarstava ili posebnih organizacija, koji su u suprotnosti sa zakonom ili propisom Vlade i u slučaju kada Vlada donosi propis iz delokruga ministarstva ili posebne organizacije; vođenje evidencije o rokovima u kojima su, prema zakonu ili opštem aktu Vlade, ministarstva i posebne organizacije dužni da donose izvršne propise, koordinaciju i pripremanje predloga akata u vezi sa rokovima za donošenje propisa, kada oni nisu određeni zakonom ili opštim aktom Vlade; praćenje realizacije plana rada Vlade; praćenje i izveštavanje o realizaciji opštih i specifičnih ciljeva sadržanih u godišnjim operativnim planovima ministarstava i posebnih organizacija koji se pripremaju uporedo sa izradom godišnjeg budžeta; učestvovanje u praćenju realizacije strateških dokumenata; praćenje, nadzor i usklađivanje realizacije zaključaka Vlade i pripremu akata kojima Generalni sekretar ostvaruje ovlašćenja prema direktorima službi koji su mu odgovorni i staranje o njihovom izvršavanju; obezbeđivanje da izveštaji koje ministarstva, posebne organizacije i službe Vlade dostavljaju Generalnom sekretaru i Vladi ispunjavaju propisane standarde i instrukcije; pripremu instrukcija i informativnih materijala, namenjenih ministarstvima i posebnim organizacijama, o standardima koji se moraju poštovati u procesu izveštavanja Vlade; učešće u razmatranju obrazloženja, koje prati nacrt zakona ili drugog akta koje ministarstva i posebne organizacije dostavljaju Vladi na usvajanje, u smislu sadržinske usklađenosti sa usvojenim politikama i prioritetima Vlade; ukazivanje Generalnom sekretaru o neusklađenosti obrazloženja akta sa usvojenim politikama i prioritetima Vlade; organizovanje sastanaka radi posredovanja oko usaglašavanja mišljenja predlagača i drugog ministarstva ili posebne organizacije koja ima komentar na sadržaj obrazloženja koje prati nacrt zakona ili drugog akta; pripremu informativnih materijala za predsednika Vlade i članove Vlade o kvalitetu obrazloženja, odnosno rezultatima sastanka povodom usklađivanja mišljenja; pripremu instrukcija i informativnih materijala namenjenih ministarstvima i posebnim organizacijama o standardima koji se moraju poštovati pri podnošenju obrazloženja i strateških dokumenata Vladi; izradu standarda i metodologija za potrebe rada Vlade; pripremu metodologije, analiza i preporuka za godišnji proces definisanja strateških prioriteta; prikupljanje, obradu i objedinjavanje materijala u vezi sa pripremom predloga liste srednjeročnih i kratkoročnih strateških prioriteta koju Vlada donosi; praćenje primene akata Vlade i analiza efekata; praćenje i učešće u javnoj raspravi u pogledu zastupljenosti usvojene politike i prioriteta Vlade; izradu analiza, pripremu, implementaciju i predstavljanje razvojnih projekata u oblasti evropskih integracija; praćenje i poznavanje propisa Evropske unije i usklađivanje rada Generalnog sekretarijata sa propisima Evropske unije i procesom evropskih integracija; predstavljanje Generalnog sekretarijata u radnim grupama i telima koji se bave evropskim integracijama; i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

U Sektoru za planiranje, nadzor, koordinaciju politika i poslove u vezi sa procesom integracije u Evropsku uniju obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za poslove planiranja, praćenja i nadzora;
 2. Odsek za poslove koordinacije, analizu politika i poslove u vezi sa procesom integracije u Evropsku uniju.

4.3. SEKTOR ZA POSLOVE PROTOKOLA

U Sektoru za poslove protokola obavljaju se poslovi protokola za potrebe Vlade i ministarstava, saradnja sa Službom protokola u Kabinetu predsednika, pripremanje protokolarnih programa, saradnja sa protokolom drugih državnih institucija i organa lokalne samouprave, kako u zemlji tako i inostranstvu; vrše se protokolarni poslovi prilikom dočeka domaćih i stranih delegacija, kao i prilikom dočeka i ispraćaja stranih predstavnika i delegacija koji dolaze u posetu i na razgovore u zgradu Vlade; vrši se procedura oko dobijanja diplomatskih i službenih pasoša i isprava potrebnih za putovanje funkcionera; priprema, prevod i staranje o štampanju pozivnica, pisama i sl.; vodi se evidencija o raznim manifestacijama i drugim javnim skupovima, proslavama i jubilejima; staranje o nabavci poklona za strane delegacije i goste; i drugi poslovi iz delokruga Sektora.

4.4. SEKTOR ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONU INFRASTRUKTURU

U Sektoru za informaciono-komunikacionu infrastrukturu obavljaju se poslovi koji se odnose na: davanje preporuka, u saradnji sa nadležnim organima, o uzajamnom usklađivanju planiranja informaciono-komunikacionih projekata ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade; učešće u međuresornim radnim telima čiji je zadatak povezan sa planiranjem, odnosno realizacijom informaciono-komunikacionih projekata; stručne i tehničke poslove podrške radu Informacionog sistema Vlade; pripremu instrukcija i informativnih materijala namenjenih ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade o standardima i tehničkim postupcima za komunikaciju sa Informacionom sistemom Vlade; evidenciju ovlašćenja za pristup Informacionom sistemu Vlade i usaglašavanje tehničkih mogućnosti pristupa sa izdatim ovlašćenjima; izradu i nadzor nad primenom plana mera bezbednosti i interoperabilnosti Informacionog sistema Vlade; davanje preporuka, u saradnji sa nadležnim organima, o merama informacione bezbednosti i interoperabilnosti u komunikaciji organa državne uprave sa Vladom, kao i uzajamnom usklađivanju mera informacione bezbednosti i interoperabilnosti u međusobnoj komunikaciji organa; međunarodnu saradnju u oblasti informaciono¬komunikacionih tehnologija i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za informaciono-komunikacionu infrastrukturu obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

 1. Odsek za koordinaciju informaciono-komunikacionih projekata organa državne uprave
 2. Odsek za podršku radu Informacionog sistema Vlade.

U Odseku za koordinaciju informaciono-komunikacionih projekata organa državne uprave obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

 1. Grupa za koordinaciju planiranja i realizacije informaciono¬komunikacionih projekata
 2. Grupa za koordinaciju mera informacione bezbednosti i interoperabilnosti.

4.5. GRUPA ZA FINANSIJSKO-MATERIJALNE POSLOVE

U Grupi za finansijsko-materijalne poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu finansijskog plana i završnog računa, kao i drugih finansijskih dokumenata Vlade i Generalnog sekretarijata; praćenje rashoda Vlade i Generalnog sekretarijata; evidentiranje, obrada i priprema dokumentacije svih troškova i računa; stručno-operativne poslove vezane za materijalne troškove, blagajničke i poslove likvidature, ličnih i materijalnih rashoda, vođenje Glavne knjige i interne računovodstvene kontrole, i drugi poslovi iz delokruga Grupe.

4.6. GRUPA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE

U Grupi za pravne poslove i ljudske resurse obavljaju se poslovi koji se odnose na: ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa članova Vlade, državnih službenika, nameštenika i angažovanih lica u Generalnom sekretarijatu i kabinetima predsednika i potpredsednika Vlade; pripremu i izradu opštih i pojedinačnih pravnih akata, kao i ugovora koje zaključuje Generalni sekretar; izradu mesečnih izveštaja u vezi sa strukturom i brojem državnih službenika, nameštenika i angažovanih lica za Centralnu kadrovsku evidenciju; pripremu i realizaciju politike upravljanja ljudskim resursima; planiranje kadrova i analizu ispunjenosti Kadrovskog plana; selekciju i izbor kadrova; obuku, ocenjivanje i napredovanje državnih službenika; pripremu smernica i uputstava u oblasti upravljanja ljudskim resusrsima; dokumentaciono-kancelarijske poslove vezane za oblast radnih odnosa; stručno-administrativne poslove za Konkursnu komisiju, i drugi poslovi iz delokruga Grupe.

4.7. GRUPA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

U Grupi za odnose sa javnošću obavljaju se poslovi koji se odnose na: studijsko-analitičke, stručno-operativne, dokumentacione i kancelarijske poslove vezane za postupanje po predstavkama, pritužbama, molbama, informacijama, predlozima i slično, i za neposredan prijem podnosilaca predstavki, pritužbi, molbi, informacija i predloga, kao i poslovi njihove obrade kojima se podnosioci obraćaju Vladi, predsedniku i potpredsedniku Vlade i Generalnom sekretaru; prikupljanje podataka, obaveštenja, informacija i mišljenja o podnetim aktima; pripremu analiza, informacija i drugih materijala o problemima i pojavama na koje se ukazuje u podnescima, kao i pripremu predloga mera za rešavanje; pripremu predloga odgovora podnosiocima, kao i predloga državnim i drugim organima u vezi sa podnescima; praćenje realizacije postupanja po podnetim podnescima i predlaganje mera u slučaju nepostupanja; pripremu izveštaje o radu i o realizaciji postupanja; kao i drugi poslovi iz delokruga Grupe.

4.8. SAMOSTALNI IZVRŠIOCI IZVAN SVIH UNUTRAŠNJIH JEDINICA

Obavljaju savetodavne poslove iz pojedinih oblasti od značaja za rad Generalnog sekretarijata.