Reforma

Reforma

Reforma Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije

Na putu pristupanja Evropskoj uniji Vlada Republike Srbije suočava se sa izazovom reforme institucija.

Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije (1) i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, 2. oktobra 2009. godine zvanično je počela reforma jačanja koordinacije politika u Vladi Republike Srbije pri Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srbije.Reforma


U sklopu ove reforme, a shodno preporukama SIGMA/OECD Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije treba da postane centralno koordinaciono telo čiji glavni zadatak je da u procesu odlučivanja obezbedi stručnu i tehničku pomoć Vladi, kao i da unapredi efikasnost rada ministarstva i posebnih organizacija da kroz svoje različite aktivnosti rade delotvorno i usaglašeno, u cilju ostvarivanja prioriteta Vlade.

Osnivanjem Sektora za planiranje, nadzor i koordinaciju politika, Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije započeo je reformu sistema u procesu razvoja, koordinacije, praćenja i ocene javnih politika.

Dugoročni cilj reforme je unapređenje kvaliteta podrške koju će Generalni sekretarijat obezbeđivati Vladi Republike Srbije u postupku donošenja odluka.

Srednjoročni ciljevi reforme kreiranja i koordinacije politika su:

 1. Uspostavljanje jedinstvenog modela strateškog planiranja koji će obuhvatiti povezivanje svih relevantnih institucija (ministarstava i posebnih organizacija). Model strateškog planiranja će obezbediti da:
  • Vladina razmatranja strateških prioriteta se odvijaju uz korišćenje široke procene ekonomske, političke i društvene situacije,
  • Strateški prioriteti budu usklađeni sa drugim strateškim dokumentima Vlade,
  • Proces pripreme budžeta uzima u obzir i reflektuje strateške prioritete Vlade,
  • Planovi rada ministarstava budu usklađeni sa strateškim i budžetskim prioritetima Vlade, i
  • Premijer blagovremeno dobija redovno ažurirane informacije o dešavanjima koja utiču na strateške prioritete i godišnji plan rada Vlade.
 2. Izrada, praćenje i evaluacija strateških i operativnih planova i dugoročnih ciljeva svih relevantnih institucija.
 3. Inkrementalno uvođenje sveobuhvatnog informacionog sistema.

Reforma u Generalnom sekretarijatu Vlade Republike Srbije sprovodiće se u fazama.

Prva faza reforme kreiranja i koordinacije politika sprovodi se u Generalnom sekretarijatu sa ciljem stvaranja jakog centralnog koordinacionog tela. Ova faza reforme obuhvata:

1. Reorganizaciju i modernizaciju rada Generalnog sekretarijata.

U Generalnom sekretarijatu u toku je izrada aplikacije koja će omogućiti efikasnije planiranje, praćenje i izveštavanje o radu Vlade.

Upotrebom ove aplikacije organima državne uprave biće značajno olakšan postupak planiranja, izrade priloga za godišnji Program rada Vlade, kao i godišnjeg Izveštaja o radu Vlade.

Generalnom sekretarijatu, ova aplikacija će bitno unaprediti proces analize priloga i izradu godišnjeg Programa rada Vlade i godišnjeg Izveštaja o radu Vlade. Sistem za praćenje učinka rada Vlade unaprediće kvalitet godišnjeg Izveštaja o radu Vlade, jer će obuhvatati kriterijume za merenje ostvarenih rezultata relevantnih institucija u skladu sa strateškim planovima.

Ova aplikacija biće povezana sa e-sednicama Vlade i omogućiće efikasnije praćenje realizacije Programa rada Vlade.

Aplikaciji će se pristupati online preko portala Generalnog sekretarijata.

Više o aplikaciji »

Angažovanjem stručnog i mladog kadra koji trenutno radi na Projektu u sastavu Sektora za planiranje, nadzor i koordinaciju politika, ojačani su kapaciteti Generalnog sekretarijata za efikasno obavljanje novih poslova iz delokruga ovog sektora.

2. Definisanje modela strateškog planiranja i pripremu za primenu u svim ministarstvima i posebnim organizacijama.

Izradom modela strateškog planiranja radi se na razvijanju standarda i metodologije za sprovođenje procesa strateškog i operativnog planiranja Vlade i njegovog povezivanja sa procesom pripreme budžeta. Cilj izrade ovog modela je da proces strateškog planiranja i proces izrade budžeta budu efektivno-funkcionalno povezani.
Generalni sekretarijat teži da uspostavi delotvornu komunikaciju, pružanje pravovremenih informacija i podstiče konsultacije između ministarstava i drugih organa u postupku usklađivanja predloženih inicijativa sa novim okvirom. U procesu usvajanja novih smernica i obaveza, resorna ministarstva će dobijati pomoć od Generalnog sekretarijata u vidu razmene informacija, obuka i mentorske podrške.

Druga faza reforme kreiranja i koordinacije politika odnosi se na jačanje uloge ministarstava u procesu kreiranja politika i paralelnom jačanju kapaciteta Generalnog sekretarijata za pružanje adekvatne podrške ministarstvima u novom procesu.
Ako ministarstva nemaju kapacitet da izrade predloge visokog kvaliteta, da se konsultuju i procene uticaje, Generalni sekretarijat ne može da obezbedi donošenje odluka zasnovano na dobroj obaveštenosti. Postupci kreiranja visoko kvalitetnih predloga politika i zakonodavstva treba da obuhvate konsultacije između ministarstava, kao i svih zainteresovanih strana. Takođe, treba da postoje kapaciteti za izradu predloga na osnovu validne analize koja se sastoji od ex ante procene uticaja predloga i periodične ex post procene rezultata.
Generalni sekretarijat će pružati podršku u postupku pripreme predloga i konsultacija koje sprovode ministarstva, obezbediće koordinaciju javnih politika, analizu i savete kako bi osigurao protok visoko kvalitetnih informacija donosiocima odluka.

Cilj reforme je redizajniranje procesa kreiranja politika, tako da su politike strateški orijentisane, fokusirane na efekte, objedinjene, inkluzivne, fleksibilne i inovativne. Ovo podrazumeva izmene postojećih praksi u Generalnom sekretarijatu i resornim ministarstvima, sektorski pristup, integraciju i efikasniju upotrebu informacionih tehnologija, kao i razvijanje novih znanja i veština kod zaposlenih.

 


1 U ime Republike Srbije Memorandum o razumevanju potpisao je Generalni sekretar Vlade. (povratak)