Obuke

Obuke

Obuka predavača iz oblasti strateškog upravljanja u državnoj upravi

Generalni sekretarijat Vlade Republike Srbije u okviru projekta „Reforma koordinacije javnih politika Vlade Republike Srbije” u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima i francuskom školom za državnu upravu – ENA, realizovao je obuku predavača iz oblasti strateškog upravljanja u državnoj upravi u Republici Srbiji.

Proces selekcije kandidata započet je u februaru 2011. godine u saradnji sa Službom za upravljanje kadrovima. Od ukupno prijavljenih 48 kandidata, odabran je 21 kandidat.

U periodu od marta do decembra 2011. godine, obuka predavača iz oblasti strateškog upravljanja u državnoj upravi realizovana je kroz šest modula.

 • Modul 0 – (21-22. mart)
 • Modul 1 – (18-19. april)
 • Modul 2 – (9-10. maj)
 • Modul 3 – (20-21. jun)
 • Modul 4 – (10-11. oktobar)
 • Modul 5 – (oktobar, novembar, decembar)

Cilj obuke strateško upravljanje u državnoj upravi je da se unapredi znanje, uverenje i stav državnih službenika na svim nivoima (rukovodilaca i operativaca) o važnosti i koristi strateškog upravljanja, kako bi se jasno definisala sadašnja i buduća pozicija organa državne uprave, pravac delovanja, način upravljanja resursima i sistem kontrole.

Pregled sadržaja modula

Modul 0 - Analiza potreba za obukom. Francuski eksperti su u intervjuima sa predstavnicima Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije, Službe za upravljanje kadrovima, lokalnim ekspertima iz ove oblasti, članovima Projektnog tima i učesnicima treninga, uradili analizu potreba za obukom iz strateškog upravljanja.

Tokom održavanja Modula (1- 4) predavači francuske škole za državnu upravu – ENA, Nicolas TENZER i Hélène GADRIOT-RENARD su predstavili učesnicima koncept, značaj i koristi strateškog upravljanja u organima državne uprave. Nakon teorijskog dela programa obuke u okviru svakog modula, učesnici su kroz rad u grupama imali priliku da na različitim primerima i temama uključujući i svoje iskustvo iz određenih oblasti, rade praktične vežbe. Na kraju svake praktične vežbe učesnici su imali mogućnost postavljanja pitanja, davanja komentara i diskutovanja o svim relevantnim temama vezano za oblast strateškog upravljanja. Takođe, francuski eksperti su davali praktične primere dobre i loše prakse iz Francuske.

Na Modulima su obuhvaćene sledeće teme:

Modul 1 – Predznanja neophodna za praćenje obuke

 • Ključni elementi strateškog upravljanja
 • Strateško upravljanje i reformski procesi u državnoj upravi
 • Strateška dijagnostika
 • Procena i osmišljavanje javne politike
 • Budžet programa, ciljevi i indikatori
 • Praktični deo - osmišljavanje, definisanje i odabir strategije, vizije, misije, ciljeva, predloga javnih politika i indikatora

Modul 2 – Sprovođenje obuke

 • Predstavljanje praktičnih slučajeva iz Francuske – loše strategije i lošeg upravljanja
 • Učesnici obuke su predstavili program obuke iz strateškog upravljanja koji su oni dizajnirali (pojedinačno i u grupama)
 • Treneri su dali preporuke za kreiranje idealnog modula obuke

Modul 3 – Primena stečenog znanja iz Modula 1 i 2

 • Učesnici obuke su kroz prezentacije predstavljali studije slučaja na primerima specifičnim za Republiku Srbiju
 • Teorijska i praktična vežba iz analize igre uloga

Modul 4 – Izrada standardnog programa obuke iz strateškog upravljanja

 • Predstavljanje uloge trenera u procesu pripreme i izvođenja obuke, metodologije obučavanja i predavanja
 • Učesnici obuke su prezentovali unapred osmišljene igre uloga
 • Predstavljanje „idealne“ studije slučaja koju su kreirali eksperti

Kao predavač na Modulu 5 angažovan je lokalni ekspert Vladimir Obradović, docent Fakulteta organizacionih nauka, katedra za strateški menadžment, Univerziteta u Beogradu i dugogodišnji trener iz oblasti strateškog i operativnog planiranja.

Modul 5 – je obuhvatio tri faze:

 • I faza, Radionica - Rekapitulacija i sažimanje materije iz oblasti strateškog upravljanja i trenerskih veština (27. oktobar),
 • II faza, Supervizijski trening (17. novembar),
 • III faza, Supervizijski trening – sprovođenje obuke za državne službenike (29-30. novembar i 12-13. decembar 2011. godine)

• I faza, Radionica - Rekapitulacija i sažimanje materije iz oblasti strateškog upravljanja i trenerskih veština

Radionica je obuhvatila sledeće teme: (a) rekapitulaciju i sažimanje materije iz oblasti strateškog upravljanja sa prethodna četiri Modula sa posebnim osvrtom na trenutno stanje u oblasti planiranja u organima državne uprave u Republici Srbiji, kao i izazove sa kojima će se predavači susresti tokom izvođenja obuke, (b) sažeto i jasno su predstavljeni mogući pravci dizajniranja treninga, prezentacija rezultata, kao i potrebne trenerske veštine za uspešnu realizaciju obuke.

Tokom trajanja radionice, na osnovu stečenog znanja sa prethodnih Modula i prikupljenih materijala, učesnici su zajedno sa predavačem definisali Program po kome će se ubuduće održavati obuke iz oblasti strateškog upravljanja za državne službenike zaposlene u organima državne uprave u Republici Srbiji.

• II faza – Supervizijski trening za odabir predavača

U skladu sa definisanim programom obuke iz oblasti strateškog upravljanja sa prethodne radionice, u periodu od tri nedelje učesnici su u konsultacijama sa predavačem pripremali prezentacije i predloge vežbi koje su potom objedinjene u jedinstvenu prezentaciju.

Na osnovu definisane prezentacije učesnici su na Supervizijskom treningu po sesijama izvodili program obuke iz oblasti strateškog upravljanja kako bi prošli konačni ispit za trenera.

Na Supervizijskom treningu odabrano je 9 trenera koji su zaduženi za sprovođenje obuka za državne službenike iz oblasti strateškog upravljanja u organima državne uprave u Republici Srbiji.

• III faza – Supervizijski trening – sprovođenje obuka za državne službenike

U okviru Supervizijskog treninga održane su dve obuke iz oblasti strateškog upravljanja, u terminima 29. i 30. novembar i 12. i 13. decembar 2011. godine.

Formirani tim od 9 trenera, bio je podeljen u dve grupe prilikom realizacije obuke. U prvom terminu održavanja obuke za državne službenike, 4 trenera je sprovodilo obuku, dok je za drugi termin bilo angažovano 5 trenera. Ubuduće, dvodnevnu obuku iz oblasti strateškog upravljanja u državnoj upravi sprovodiće 2 trenera.

Tokom oba termina obuku je pohađalo 37 državnih službenika koji rade na poslovima planiranja, na normativnim poslovima, na poslovima sprovođenja i praćenja Projekata, kao i na poslovima u vezi sa Evropskim integracijama.

Obuka Strateško upravljanje u državnoj upravi je sastavni deo Programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika iz organa državne uprave i službi Vlade za 2012. godinu, koje će Služba za upravljanje kadrovima organizovati. U 2012. godini predviđeno je da se obuka održi u četiri termina.

Obuka za kreiranje i analizu uticaja javnih politika

Tokom maja i juna 2011. godine uz podršku Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije, Služba za upravljanje kadrovima sa projektom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i Evropske unije – SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) organizovala je obuku Kreiranje i analiza uticaja javnih politika, s ciljem da se unapredi nivo znanja polaznika o ciklusu izrade javnih politika na primerima dobre prakse EU zemalja.

Obuka je održana u trajanju od po tri dana u mesecu maju (4, 5 i 6 maj) i junu (6, 7 i 8 jun) 2011. godine u Palati Srbije, Bulevar Mihaila Pupina 2.

Tokom trodnevnih obuka, predavači Audrey O`Byrne-Jessiman (Irska), Charles-Henri Montin (Francuska), Florin Bondar (Rumunija) i Lorenzo Allio (Italija) su predstavili učesnicima značaj strateškog planiranja za kvalitetno utvrđivanje javne politike, kao i definisanje koncepta, ciklusa i alatki za utvrđivanje javne politike, proces konsultacija, utvrđivanja javne politike zasnovane na dokazima u praksi i procenu uticaja javnih politika, značaj koordinacije u procesu planiranja i utvrđivanju javne politike, instrumente za monitoring i evaluaciju javne politike, kao i procenu uticaja zakonodavstva kao ključnog faktora za regulacione reforme. Takođe, predavači su kroz pregled izabranih evropskih praksi (kroz dobre i manje dobre prakse) predstavili naučene lekcije i dali praktične savete kako određene izazove prevazići.

Nakon teorijskog dela programa obuke, učesnici su kroz radionice i rad u grupama imali priliku da kroz različite primere studije slučaja (kao npr. poboljšanje bezbednosti vozača) identifikuju i fomulišu tj. razviju javnu politiku, kao i da prolazeći kroz sve faze u procesu razvoja javne politike se fokusiraju na pitanje kako određena javna politika može da se sprovede u praksi.

Obuku su pohađali rukovodioci i državni službenici koji rade na poslovima planiranja, analize, praćenja i nadzora, na normativnim poslovima, kao i na poslovima u vezi sa evropskim integracijama.

Ovde možete pogledati program obuke

Obuka za korišćenje aplikacije za unos priloga za izradu Plana rada Vlade i Izveštaja o radu Vlade

Aplikacija za unos priloga za izradu Plana rada Vlade i Izveštaja o radu Vlade puštena je u rad u oktobru 2010. godine. Aplikacija daje mogućnost organima državne uprave da direktno unose priloge u sistem kojem se pristupa preko veb portala Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije, www.gs.gov.rs ili direktno ukucavanjem http://pirv.gov.rs u internet pretraživač.

Krajem septembra 2010. godine Generalni sekretarijat Vlade organizovao je obuku za korišćenje aplikacije za unos priloga za izradu Plana rada i Izveštaj o radu Vlade za državne službenike iz 54 organa državne uprave (ministarstva, posebne organizacije i službe Vlade). Cilj obuke je da državni službenici budu osposobljeni da unose srednjoročni plan određenog organa državne uprave putem Informacionog sistema za planiranje i izveštavanje.

Obuka je održana u ukupnom periodu trajanja od četiri dana. Ovlašćena lica za unos priloga u aplikaciju, ispred organa državne uprave, su bili podeljeni po danima u različite grupe kako bi im bilo omogućeno da lakše savladaju upotrebu aplikacije.

Tokom obuke korisnicima je kroz praktičan rad i primere iz njihove oblasti delovanja detaljno prezentovano kako da pristupe sistemu, kako da kroz različite ekrane definišu svoje ciljeve, programe, projekte, aktivnosti i neophodna finansijska sredstva na osnovu kojih će Generalni sekretarijat Vlade, u skladu sa Poslovnikom Vlade, sačiniti godišnji Plan rada i Izveštaj o radu Vlade.
Tokom ova četiri dana obuku su pohađala 103 državna službenika.

Generalni sekretarijat Vlade je izradio Metodološko uputstvo za podnošenje priloga za izradu Plana rada i Izveštaja o radu Vlade i Tehničko uputstvo za korišćenje aplikacije i time omogućio korisnicima da u pisanoj formi, uz prikaz ekrana, na jednostavan i slikovit način bude predstavljena upotreba aplikacije.

Zaposleni u Generalnom sekretarijatu Vlade kontinuirano pružaju tehničku podršku za korišćenje aplikacije i organizuju ad hoc obuke u zavisnosti od potreba organa državne uprave. Takođe, obuka za korišćenje aplikacije za unos priloga za izradu Plana rada Vlade i Izveštaja o radu Vlade je sastavni deo Programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika za 2011. godinu Službe za upravljanje kadrovima.

Obuke za srednjoročno planiranje

Od 2007. godine sistem obuka za srednjoročno planiranje je sastavni deo Programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika Službe za upravljanje kadrovima.

Ove obuke pohađalo je više od 700 državnih službenika iz ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade.

Po završetku obuke državni službenici smatraju da svoje redovne poslove uspešnije obavljaju.

Sistem obuka za srednjoročno planiranje sastoji se iz dva modula:

 1. MODUL 1- Uvod u planiranje–Osnovna obuka za izradu srednjoročnih planova
 2. MODUL 2- Monitoring, izveštavanje i evaluacija u srednjoročnom planiranju

Sadržaj i teme modula 1 su sledeće:

 • Osnove planiranja: uvod u planiranje i proces srednjoročnog planiranja
 • Analiza strateškog okvira
 • Dugoročni cilj: definisanje i veza sa nacionalnim međuresornim i/ili resornim strategijama i nadležnostima
 • Analiza situacije institucije
 • Srednjoročni ciljevi: podela ciljeva, definisanje ciljeva, logička veza između srednjoročnih ciljeva i akcionih planova nacionalnih strategija
 • Aktivnosti: definisanje aktivnosti, osnovni parametri za definisanje i grupisanje aktivnosti
 • Indikatori, očekivani rezultati i efekti, izvori verifikacije, materijalni, ljudski i finansijski resursi, osnove budžetiranja, logička veza između aktivnosti i izrade budžeta

U periodu maj/oktobar 2008. godine u saradnji sa SUK-om održana je obuka trenera za modul 1.U ovom periodu, 12 državnih službenika obučeno je da budu treneri. Od novembra 2008. godine sprovođenje ovog modela obuke je u nadležnosti SUK-a.

Sadržaj i teme modula 2 su sledeće:

 • Pojam i vrste indikatora
 • Definisanje indikatora
 • Izvori podataka i izvori provere
 • Pojam, faze, elementi i značaja praćenja
 • Zadatak, pojam i tipologija evaluacije
 • Svrha, karakteristike i osnovni elementi procesa izveštavanja
 • Veze između procesa praćenja, evaluacije i izveštavanja u kontekstu izrade i sprovođenja srednjoročnog planiranja.

Tokom 2009. godine u saradnji sa SUK-om održana je obuka trenera za modul 2. U ovom periodu 7 državnih službenika obučeno je da budu treneri. Od januara 2010. godine sprovođenje ovog modela obuke je u nadležnosti SUK-a.

Tehnička pomoć

Praktična primena stečenih znanja uz tehničku podršku je značajna komponenta izgradnje kapaciteta državnih službenika u cilju potpunog ovladavanja metodologijom za srednjoročno planiranje.

Svim ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade obezbeđen je ovaj vid pomoći. Tehnička pomoć usmerava proces izrade srednjoročnih planova.

Radna grupa za izradu srednjoročnih planova

Kada u određenom ministartsvu ne postoje predviđena mesta koja bi se po svom opisu posla bavila planiranjem ili sličnom vrstom posla, u proteklih nekoliko godina je praksa bila da se formira radna grupa na nivou ministarstva koja je odgovorna za izradu planova.

Radne grupe su se sastojale od ukupno 10 do 15 članova, a pritom iz svake najviše organizacione jedinice (sektora) bar po jedna osoba. Poželjno je da, ukoliko postoji mogućnost, neko od članova kolegijuma ministarstva prisustvuje radu/sastancima radne grupe.

Prema predviđenim fazama u planiranju, radna grupa bi trebalo da proizvode rada prezentuje kolegijumu ministarstva i da krajnji proizvodi te faze budu usvojeni na istom, kao i finalni plan.

Uspešno i pažljivo formirana i obučena radna grupa u okviru organa preduslov je uspešnosti izrade kvalitetnog srednjoročnog plana.